Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Οικολογικές οργανώσεις κατά …γέφυρας

Καταγγέλλουν το δήμο Χρυσούπολης και το νομαρχιακό συμβούλιο Καβάλας, που ενέκριναν την κατασκευή τηςΗ πρόσφατη απόφαση του δήμου Χρυσούπολης (με σύμφωνη γνώμη και της πλειοψηφίας του νομαρχιακού συμβουλίου Καβάλας), για κατασκευή γέφυρας - τύπου BAILEY- στην περιοχή του Δέλτα του Νέστου έχει ξεσηκώσει θύελλααντιδράσεων από τους περιβαλλοντικούς φορείς και τις οικολογικές οργανώσεις του νομού.
Συγκεκριμένα, καταγγέλλεται ότι η κατασκευή της γέφυρας (ήσσονος σημασίας για τον κυκλοφοριακό χάρτη της περιοχής) θα αποτελέσει το «τελειωτικό χτύπημα» στο Νέστο, που έχει ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα –όπως τονίζεται σε ανακοίνωση των οργανώσεων- από την κατασκευή του Φράγματος Θησαυρού Δράμας.
Ο δήμος Χρυσούπολης αποφάσισε από πέρυσι να κατασκευάσει νέα γέφυρα σε περιοχή όπου πριν το 1935 λειτουργούσε παλαιότερη (ελαφρού τύπου), για την εξυπηρέτηση κυρίως του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής. Η πλειοψηφία του νομαρχιακού συμβουλίου ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα τα σχέδια του δήμου Χρυσούπολης –παρά τη σφοδρή αντίθεση της μειοψηφίας του σώματος. Όμως, περιβαλλοντικοί φορείς του νομού (όπως το Δασαρχείο Καβάλας, το Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών Νέας Περάμου, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία κ.ά.), όπως και οι Οικολογικές Οργανώσεις του νομού, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το Δέλτα του Νέστου και την ανεπανόρθωτη υποβάθμιση μιας περιοχής που εμπίπτει στην Α΄ Ζώνη Προστασίας του Εθνικού Πάρκου Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης και περιλαμβάνεται στις προστατευόμενες περιοχές της Σύμβασης ΡΑΜΣΑΡ και ΦΥΣΗ 2000, καθώς και στην Κοινοτική Οδηγία 409/79 για την προστασία της Ορνιθοπανίδας.
Με ανακοίνωσή τους, οι Οικολογικές Οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η γέφυρα -πριν την ολοσχερή καταστροφή της- είχε μήκος μόλις 52 μέτρα, ενώ τώρα ο δήμος Χρυσούπολης επιδιώκει ανακατασκευή της σε μήκος περίπου δύο χιλιομέτρων συνολικά (μήκος γέφυρας BAILEY 700 μ., κατασκευή αναχωμάτων στην όχθη του Νέστου και οδοποιία 1,3 χλμ).
«Διαπιστώνουμε με λύπη μας ότι, ενώ πλέον είναι Νόμος του κράτους η προστασία του Πάρκου, εμφανίζονται Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής -και συγκεκριμένα ο Δήμος Χρυσούπολης και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Καβάλας- οι οποίοι μηχανεύονται σχέδια παρέμβασης στην καρδιά του πάρκου. Συγκεκριμένα, με το πρόσχημα της ανακατασκευής μίας ανύπαρκτης γέφυρας τύπου BAILEY επιδιώκουν να δώσουν ένα τελειωτικό χτύπημα στο Νέστο μετά την καταστροφική κατασκευή του Φράγματος του Θησαυρού, που κατέστησε τον ποταμό Νέστο ανάντι του φράγματος μία λίμνη συγκέντρωσης αποβλήτων από τη Βουλγαρία και το τμήμα του κατάντι ένα απλό κανάλι απορροής υδάτων. Η υποχώρηση της ακτογραμμής, λόγω της διακοπής εφοδιασμού ιζήματος στην παραλιακή ζώνη του Δέλτα, η καθημερινή απότομη μεταβολή της στάθμης, η διακοπή της επικοινωνίας των ψαριών ανάντι και κατάντι των φραγμάτων είναι μερικά από τα προβλήματα που προστέθηκαν. Το παρόχθιο δάσος της περιοχής του Δέλτα του Νέστου, το άλλοτε περίφημο Κοτζά Ορμάν (μεγάλο δάσος), θα δεχθεί ακόμη ένα μη αναστρέψιμο κτύπημα» τονίζεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση των Οικολογικών Οργανώσεων της Καβάλας, που προειδοποιούν για κάθε νόμιμη ενέργεια από μέρους τους, σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση ανάκληση του σχεδίου.
Σημειώνεται ότι το Δασαρχείο Καβάλας έχει κηρύξει αναδασωτέα την περιοχή όπου ο δήμος Χρυσούπολης σχεδιάζει να κατασκευάσει τη νέα γέφυρα.
Από την πλευρά του, ο δήμος Χρυσούπολης υποστηρίζει ότι η κατασκευή της γέφυρας -σε συνεργασία με τις τοπικές στρατιωτικές υπηρεσίες- θα ανακουφίσει συγκοινωνιακά την περιοχή και θα μειώσει την απόσταση μεταξύ του δήμου Χρυσούπολης και των γειτονικών δήμων του νομού Ξάνθης.

Απάντηση της νομαρχίας Καβάλας
Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας, σε απάντηση της ανακοίνωσης των πρασίνων στο διαδίκτυο, ανακοινώνει ότι «σύμφωνα με την ΚΥΑ 44549/08 (ΦΕΚ 497 Δ/17-10-2008): Χαρακτηρισμός των υγροβιότοπων Δέλτα Νέστου, Λί­μνης Βιστονίδας με λιμνοθαλάσσια και λιμναία χα­ρακτηριστικά, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικό Πάρκο με Περιφερειακή Ζώνη επιτρέπεται η κατασκευή έργων οδοποιίας στη ζώνη Α1 του Πάρκου εφόσον αυτά αποτελούν αναγκαία έργα υποδομής που εξυπηρετούν τις υφιστάμενες γεωργικές δραστηριότητες.
Συγκεκριμένα επιτρέπεται:
- Η υδατοκαλλιέργεια ημιεντατική – εκτατική σε χερ­σαίες ή υδάτινες εγκαταστάσεις και οι αναγκαίες υπο­δομές τους, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων που αφορούν στην αποκατάσταση και βελτίωση των ιχθυαποθεμάτων και της αλιευτικής δραστηριό­τητας στα λιμνοθαλάσσια και ποτάμια οικοσυστήματα, μετά από εκπόνηση ειδικών για τον σκοπό αυτό δια­χειριστικών μελετών.
- Η χρήση των λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων ως ιχθυοτροφείων και η δημιουργία της αναγκαίας υπο­δομής, καθώς και ο εκσυγχρονισμός – συντήρηση, επέ­κταση της υφιστάμενης υποδομής για την εξυπηρέτη­ση των παραπάνω δραστηριοτήτων και σε εφαρμογή των σχετικών αρχών και κατευθύνσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την προϋπόθεση της μη μόνιμης κατα­στροφής, αλλοίωσης ή επιβάρυνσης παράκτιων και θαλάσσιων προστατευομένων οικοτόπων, καθώς και των φυσικών διεργασιών αυτών.
- Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων που αφορούν στην αποκατάσταση και βελτίωση των ιχθυαποθεμάτων, καθώς και έργα βελτίωσης της αλιευτικής δραστηριότητας, μετά από εκπόνηση ειδικών για τον σκοπό αυτό διαχειριστικών μελετών.
- Η αλιεία σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες δια­τάξεις.
- Η γεωργία στις νομίμως υφιστάμενες καλλιεργού­μενες εκτάσεις, καθώς και τα αναγκαία έργα υποδομής της (π.χ αναδιάρθρωση, αναδασμός, άρδευση, οδοποιία κ.λ.π.) και ο εκσυγχρονισμός της υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Η φυτοπροστασία να γίνεται με υποχρεωτική τή­ρηση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π) και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε σχετικών κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν στην εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων.
β. Διατήρηση των φυτοφραχτών, όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.
γ. Προώθηση και ενίσχυση της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και εφαρμογή βελτιωμένων καλλιεργητι­κών πρακτικών».
http://www.voria.gr/details.php?id=6640

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails